ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

A WIBA Solution Kft. az Ön személyes adatait a hozzájárulás, az adattakarékosság, az adatbiztonság és a bizalmasság elve szerint, a vonatkozó jogszabályok és különösen a 2018. május 25-től kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelettel (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete; “General Data Protection Regulation” – a továbbiakban: a „GDPR”) összhangban kezeli.

 1. Az adatkezelés elvei, módja, az irányadó jogszabályok
 2. A Kft mint adatkezelő a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság követelményeinek megfelelően, Önnel együttműködve járnak el az adatkezelés során. A Kft csak a törvényben meghatározott, vagy az Ön által megadott adatokat kezelik, az Ön által kötött megállapodás alapján meghatározott célokból. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.
 3. Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat a Kft az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről Önt tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
 4. A Kft a nekik megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
 5. A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. A Kft-nek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így az Ön illetve az Ön felett szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában a Kft 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot nem gyűjt.
 6. A Kft bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Kft érdekeinek sérelme, a szolgáltatás biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszik az Ön mint érintett elérhető Személyes adatait.
 7. A Kft az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről Önt értesíti. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az Ön jogos érdekét nem sérti.
 8. Tekintettel különösen a GDPR vonatkozó rendelkezéseire a Kft nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére, a Kft ugyanis nem minősül közhatalmi szervnek vagy közfeladatot ellátó szervnek, a tevékenységei nem foglalnak magukban olyan műveletet, amely érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé, továbbá nem kezel különleges adatot, illetve büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményre vonatkozó személyes adatot.
 9. A Kft mint adatkezelő a személyes adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően kezeli. Az adatkezelésre irányadó jogszabályok különösen:
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”);
  • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: „Grtv.”);
  • az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete;
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
  • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (a bizonylatok megőrzését illetően).